L'audició

L'audició és la percepció d'un so mitjançant l'oïda

Oïda

Oïda externa

Reb i preamplifica el senyal

Oïda mitjana

Amplifica

Oïda interna

Analitza i envia el senyal al nervi auditiu. Aquí actua el mètode SENA

Funcionament de l'oïda

L'oïda està formada per tres parts:

El so viatja per les 3 parts de l'oïda, primer passa per l'oïda externa, formada pel pavelló auditiu i el canal auditiu extern on preamplifica el senyal.

Després arriba a l'oïda mitjana, que va des del timpà fins la finestra oval, unides per la cadena d'ossets (el martell, l'enclusa i l'estrep), també amplifica el senyal auditiu, en aquest cas l'amplificació es fa per passar del medi aeri de l'oïda externa al medi líquid de l'oïda interna, la última part.

Quan el so arriba a l'oïda interna, des de la finestra oval fins la rodona (totes dues segellades per tal d'evitar la sortida del líquid), la vibració aèria passa a vibració líquida en els canals semicirculars i la còclea.

La còclea

Està formada per un tub circular de 35mm amb:

Entre la rampa timpànica i el canal coclear es troba la membrana basilar i a sobre d'aquesta hi ha l'Òrgan de Corti amb les cèl·lules ciliades que són les que capten la vibració de l'endolimfa i envien el senyal de so al nervi auditiu en forma d'impulsos elèctrics. És en aquesta zona on Waveme, amb el mètode SENA, actua per tornar la funcionalitat a les cèl·lules ciliades.

Per què provoquen problemes els dèficits auditius?

Tots tenim una audició diferent, és per això que s'ha establert un patró auditiu ideal. L'audició ideal és aquella que té la mateixa sensibilitat, o pràcticament la mateixa, a totes les freqüencies del rang auditiu (20Hz a 20KHz). Tot i que a les freqüències més elevades, a partir dels 6KHz, tendim a perdre sensibilitat.

Oïda ideal:

Oïda ideal

Una persona sense problemes auditius té una resposta freqüencial gairebé plana fins a la freqüència dels 6KHz, a partir d'aquí, comença a perdre sensibilitat, però no ocasiona problemes, ja que a la natura és difícil trobar-nos sons de tan elevada freqüència.

Quan la resposta auditiva no és estable, pot desenvolupar problemes de processament auditiu i afectar l'aprenentatge, conducta o benestar emocional. L'oïda no capta totes les freqüències amb la mateixa sensibilitat, per tant, al cervell arriba un senyal distorsionat, es perd part del missatge i la interpretació es fa més difícil, o fins i tot, en casos greus, impossible.

Oïda que cursa amb TDA:

Oïda amb dèficit auditiu TDA

Waveme millora la qualitat auditiva mitjançant el programa SENA, elimina els pics de sensibilitat i iguala la resposta per a que el pacient tingui una audició el més ideal possible.

Símptomes relacionats amb problemes auditius

Amb els anys d'experiència, s'ha anat tractant pacients amb diverses patologies i s'ha observat que moltes tenen un patró semblant.

Problemes d'aprenentatge relacionats amb dèficits auditius

Per aprendre cal una bona audició per percebre correctament l'estímul sonor, localitzar la font, atendre l'estímul i memoritzar-lo.

Problemes fisiològics relacionats amb dèficits auditius

Problemes de conducta i afectivitat relacionats amb dèficits auditius

Els problemes de conducta i afectivitat cursen amb un mal processament del so pel sistema límbic degut a una deterioració auditiva. El sistema límbic reacciona de forma incorrecta en diverses situacions quotidianes provocant trastorns emocionals com:

Per a més informació